Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale

Despre Proiect

Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale


Descriere

Proiectul vizează documentarea istoriei culturale a minorităților etnice din regiunea Sud-Vest Oltenia, dintr-o perspectivă multidsicplinară (religie, antropologie socială și culturală, etnologie, sociolologie, onomastică – toponimie -antroponimie, istorie culturală, grafică etc). Proiectul este necesar, deoarece până în momentul de față nu s-a realizat niciun studiu multidisciplinar pe tema vizată. Există analize sau studii disparate, despre o etnie (spre exemplu, despre italieni), din perspectivă pur istorică, sociologică sau culturală. În Oltenia, deși minoritățile etnice au contribuit la patrimoniul cultural regional (arhitectură, muzică, meșteșuguri), proba acestei moșteniri rămâne la îndemâna câtorva specialiști, nefiind vizibilă publicului larg.
Regiunile cu o mai mare diversitate etnică din România sunt: Transilvania, Banatul, Bucovina şi Dobrogea. În zonele cu diversitate etnică mai redusă, precum Oltenia şi Moldova, se constată o deschidere mai restrânsă a publicului larg faţă de pluralismul etnic, fapt ce motivează abordarea proiectului actual.
În regiunea Oltenia  întâlnim: minorităţi naţionale mai numeroase (rromi) şi mai puțin numeroase (bulgari, greci, evrei, italieni, cehi, armeni, albanezi, sârbi) care au tradiţii culturale, lingvistice şi religioase specifice. La nivelul anului 2011, conform statisticilor oficiale, în județul Dolj se înregistrau după etnie: 29839 rromi, 192 maghiari, 134 macedoneni, 99 sârbi, 91 greci, 68 italieni, 65 bulgari, 60 germani, 60 evrei, 46 turci, 17 ucraineni, 11 ruși-lipoveni, 16 ceangăi și câteva persoane (sub 10) din fiecare din următoarele etnii: polonezi, croați, tătari, slovaci (conform raportului Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației, publicat în 2012).
Aceste minorităţi etnice au imigrat din motive diverse, în anumite perioade istorice. De-a lungul timpului s-au format câteva generaţii de minoritari etnici. Ajunşi într-un spaţiu nou, principalul mod de a trăi și a se adapta  a fost revalorizarea meseriei pe care o practicau. Astfel, rromii s-au ocupat cu prelucrarea metalului (argintari, cositorari, fierari, potcovari), a  lemnului, a lutului (cărămidari). Întâlnim şi rromi lăutari (care au influențat patrimoniul muzical regional), ursari sau tismănari. În acelaşi timp şi italienii erau vestiţi pietrari, zidari, armenii cunoscuţi ca fiind buni negustori (cafegii), evreii erau bancheri sau aveau afaceri cu băcănii, cârciumi, albanezii se remarcau a fi buni plăcintari, bulgarii erau zarzavagii, sârbii negustori etc. În ultimele decenii, se păstrează partea activă, mai precis tehnicile meseriilor. Pe teritoriul Olteniei se păstrează încă probe ale măiestriei acestor profesii: clădiri executate de meșteri italieni în perioada interbelică, cafenele deținute de etnici armeni etc.
Prin acest proiect ne propunem să revitalizăm această moștenire culturală și să o integrăm într-un circuit cultural, accesibil atât specialiștilor, cât și publicului larg. Instrumentele de lucru și livrabilele proiectului vor lua forme atractive și actuale: vom realiza un ghid interdisciplinar (însoțit de un DVD) care să contureze un profil identitar și să cuprindă moștenirea culturală a minorităților, într-un context al diversității culturale, vom înființa o Colecție a minorităților din Oltenia (găzduită pe durata a minim 5 ani de către universitatea solicitantă), vom crea o bază de date bilingvă a minorităţilor (rural şi urban) din Oltenia, ce va cuprinde o radiografiere trecut-prezent. Având în vedere faptul că lucrăm în mod curent cu tinerii, vom transpune lecțiile învățate în metodologia prezentului proiect. Astfel, chiar dacă metodele de lucru vor fi unele științifice (cercetarea de arhivă-repertoriu folcloristic, chestionarul; ancheta de teren; analiza documentelor istorice), rezultatele vor fi prezentate într-o formă accesibilă și inclusivă. Astfel, colecția va avea un caracter interactiv, dinamic, ghidul va avea un format atractiv din punct de vedere vizual, DVD-ul va conține montaje profesioniste, baza de date va fi ușor de utilizat de orice persoană care dorește să se informeze în domeniu, iar campania de comunicare în domeniul culturii și mijloacele de asigurare a vizibilității proiectului vor viza inclusiv media online, media neconvenționale etc.
 

Obiective

1)  să creștem gradul de cunoaștere asupra moștenirii culturale a minorităților etnice din Oltenia, prin metode de analiză și documentare științifice pe parcursul a 12 luni (antropologie socială și culturală, etnologie, sociolologie, onomastică – toponimie -antroponimie, istorie culturală, religie, arte vizuale etc.);
Acest obiectiv va aduce beneficii pe trei paliere: a) pentru înseși comunitățile de minorități etnice, care își vor conserva și proteja astfel patrimoniul cultural imaterial și material mobil; b) pentru specialiștii care au nevoie de date credibile, atestate, în domeniu, în vederea elaborării unor cercetări/studii; c) pentru publicul larg, deoarece rezultatele noastre vor fi integrate într-un circuit cultural deschis. Descoperirile vor fi transpuse în livrabile cu format atractiv și actual.
2) să promovăm istoria culturală a minorităților etnice din regiunea Oltenia în rândul publicului larg, prin prin intermediul unei campanii ample de comunicare care să vizeze câteva zeci de mii de persoane;
În urma acțiunilor care derivă din acest obiectiv, grupurile populaționale vor dobândi  o viziune generală asupra rolului pe care l-au avut și îl au minorităţile etnice asupra climatului socio-cultural din Oltenia. Tema centrală a campaniei va viza diversitatea culturală și beneficiile conviețuirii etniilor în spiritul unei bune înțelegeri. Canalele și mijloacele de informare vor fi adaptate specificului fiecărui subgrup țintă, cu o atenție deosebită acordată studenților, pe care îi vom încuraja să devină promotori în acest circuit cultural.
3) să consolidăm relațiile bilaterale (româno-norvegiene), la nivel instituțional, cu accent pe schimbul de bune practici în domeniul culturii;
Creșterea gradului de cooperare interculturală va avea beneficii atât asupra bunei implementări a prezentului proiect, cât și asupra portofoliului de proiecte culturale, care va putea fi dezvoltat de cele 3 entități partenere, pe viitor.

 

Grupuri tinta

Grupurile țintă ale proiectului sunt:

    •    Comunitatea locală, comunitățile etnice și culturale din Oltenia;
Comunitățile minoritare sunt din ce în ce mai puțin numeroase, în România au rămas mai puțin de 7000 de evrei, 2.203 cetăţeni s-au declarat cu origini italiene conform ultimul recensământ  faţă de 3.288, câţi se declaraseră la precedentul recensământ (sursa: Asociația Italienilor din România) etc. Așadar, conservarea și revitalizarea culturii minorităților se impune ca o necesitate inclusiv pentru aceste comunități, care doresc să își transmită valorile mai departe. Vom lucra cu aproximativ 300 de reprezentanți ai comunităților de romi, maghiari, macedoneni, sârbi, greci, italieni, bulgari, germani, evrei, turci etc.
    •    Media;
Mass-media regională reprezintă un pol de influență și formare a opiniei publice și trebuie privită ca actor în procesul de educare a publicului larg. Rolul mass-mediei va fi de spargere a unor clișee socio-culturale referitoare la minorități, prin inițierea unei colaborări în cadrul proiectului, materializată într-o serie de articole, știri, însemnări pe blogurile jurnaliștilor etc. Minim 15 reprezentanți și operatori mass-media vor participa inclusiv la conferința de deschidere/finalizare și la workshop-urile cu public.
    •    Publicul larg.
Publicul larg din Oltenia nu este un consumator constant de cultură. Campania de informare și comunicare în domeniul culturii va avea ca țintă publicul regional, pentru creșterea consumului de cultură și pentru creșterea vizibilității evenimentelor din cadrul proiectului. Publicul larg va beneficia de rezultatele concrete: ghidul interdisciplinar dedicat minorităților distribuit in 3000 exemplare (2000 în română), colecția pe termen lung, cele 10 evenimente și workshop-uri cu public.

 

Activități transversale:

1. Managementul proiectului, L1-12

1.1 Lansarea interna, angajarea experților și stabilirea procedurilor de lucru L1-2.

1.2 Implementarea procedurilor de management (implicit coordonare, monitorizare și evaluarea proiectului) L2-12.

Managementul proiectului se va realiza pe toată durata implementării, va debuta cu organizarea unei ședinte interne a echipei de implementare - se vor recapitula obiectivele, graficul Gantt, se vor inventaria responsabilitățile și modalitatea de coordonare între parteneri. Echipa de management va stabili de la început procedurile de lucru (raportare tehnico-financiară, arhivare, comunicare internă și circuitul documentelor, instrumente de control, monitorizare și evaluare internă); echipa mixtă (S,P1,P2) se va reuni periodic, pentru evaluarea progresului activităților. Pentru economisirea resurselor, unele dintre ședințe se vor desfășura sub forma unor conferințe online. Implementarea procedurilor va presupune: coordonarea activităților prevăzute în planul de acțiune, coordonarea între parteneri și monitorizarea îndeplinirii rezultatelor asociate (implicit achizițiile), inclusiv managementul financiar. Corectitudinea implementarii financiare va fi supervizată de către responsabilul financiar (depunerea cererilor de rambursare, transferurile între parteneri etc).

Această activitate nu se subcontractează, având în vedere competențele specifice ale echipei manageriale în coordonare și evaluare. In echipa va functiona si un consultant tehnic cu responsabilitati in ceea ce privește realizarea raportărilor, a unor eventuale notificări la contractul de finanțare, realizarea cererilor de rambursare, solicitarea avansului etc.

Resurse umane alocate: Manager de proiect, responsabil financiar, coordonator studii culturale.

Rezultate așteptate:

- o ședință internă de lansare a proiectului;

- o echipă de implementare funcțională;

- o procedură de lucru elaborată, inclusiv pentru managementul financiar si una pentru managementul documentelor si arhivare;

- o metodologie de coordonare și comunicare între parteneri;

- 15 contracte individuale de munca pentru expertii din echipă si fișele de post aferente (exceptând consultanții);

-minim 3 rapoarte de progres în vederea monitorizarii și raportării stadiului implementării proiectului;

- 1 raport final realizat, complet și rambursarea totală a cheltuielilor realizate în interesul proiectului;

- o analiză SWOT pentru trasare concluzii despre eficiența proiectului;

- 1 plan sustenabilitate realizat de parteneri - inclusiv cu identificarea surselor de finantare și a modalităților concrete de continuare.

Implicare: solicitant și parteneri (mai ales în faza de planificare și evaluare; monitorizarea și controlul fiind cu precădere responsabilitatea solicitantului).

 

2. Achiziții publice (de bunuri și servicii necesare implementării proiectului), L1-12

2.1 Întocmirea dosarelor de achiziții, L1-12.

2.2 Implementarea activității de achiziții, L2-12

Fiind autoritate contractantă, realizarea procedurilor de achiziții publice pentru subcontractare servicii și bunuri se va face cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu completările și modificările ulterioare.

Această activitate nu se subcontractează, deoarece se va realiza prin serviciul intern de achiziții publice al solicitantului.

Resurse umane alocate: un expert achiziții publice, responsabil financiar.

Rezultate așteptate:

- 1 plan intern și o procedură de lucru achiziții;

- o comisie de achiziții constituită;

- min. 15 dosare de achiziții publice întocmite și proceduri de achizitii publice implementate (conform legislației în vigoare);

- min 15 contracte de achiziție încheiate cu furnizori, pentru livrarea bunurilor si serviciilor detaliate în buget.

Implicare: solicitant.

 

3. Informarea și publicitatea proiectului, L 1-12

3.1 Realizarea Planului de publicitate aferent proiectului, L1-2

3.2 Implementarea Planului de publicitate, L2-12

3.2 Organizarea și derularea conferinței de lansare oficială a proiectului, L 1-2.

3.3 Dezvoltarea și adaptarea paginii web bilingve a proiectului (RO/EN), L1-12.

3.4 Organizarea și derularea conferinței de închidere a proiectului, L 11-12.

Se vor organiza două conferințe de presă, pentru a marca începutul și finalul proiectului, cu participarea beneficiarilor potențiali. Promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului vizează publicul larg, extern, din regiunea Sud-Vest, cât și din Norvegia-țara de origine a partenerului internațional; aplicarea Planului de publicitate aferent proiectului va asigura informarea publicului asupra finanțării nerambursabile obținute și a Mecanismului Financiar. Aplicarea Planului de publicitate presupune și instalarea unui panou de informare, la sediul Universității din Craiova, unde va fi locația principală de desfășurare a proiectului. Materialele promoționale (afișe, pliante, semne de carte etc) vor purta sigla specifică Granturilor SEE, cât și celelalte cerințe prevăzute în Manualul de identitate vizuală. Expertul în comunicare va realiza pe tot parcursul proiectului fotografii, din cadrul evenimentelor cu public sau a întâlnirilor de lucru și le va posta pe site, pentru a arăta progresul și transparența acțiunilor întreprinse.

Resurse umane alocate: un expert comunicare.

Rezultate așteptate:

- O pagină web atractivă, realizată cu scopul promovării proiectului, a diseminării informației despre mecanismul de finanțare și a rezultatelor de impact asupra grupurilor țintă;

- Minim 4000 de accesări ale paginii web bilingve a proiectului, pe parcursul implementării;

- Minim 40 de participanți/conferința de presă organizată;

- Peste 2000 materiale de promovare realizate și distribuite publicului larg, interesat de domeniul proiectului;

- 1 raport de diseminare a rezultatelor proiectului, distribuit electronic în rândul a 100 de parteneri și entități relevante din domeniul culturii.

Implicare: solicitant și parteneri (partenerii mai ales prin contribuție la adaptarea și promovarea paginii web).

Livrabile specifice: 1 pagină web bilingvă, 300 afișe A3, 1000 semne de carte, 500 pixuri personalizate, 200 mape de prezentare, 1 panou temporar+1 placă permanentă de montat după terminarea proiectului,1 roll up, 2 conferințe de presă cu câte 40 de participanți

 

Activități specifice domeniului cultural:

4. Realizarea unei cercetări privind culturile minorităților din Oltenia, în scopul conștientizării diversității culturale, L1-11

4.1 Stabilirea metodologiei de cercetare și planificarea instrumentelor pentru fiecare secțiune L1-2

4.2 Culegerea și prelucrarea datelor documentare și de teren L2-10

4.3 Editarea și publicarea studiului interdisciplinar L10-11

Această cercetare va cuprinde mai multe direcții: cercetare sociologică, antropologică și economică (migrația minorităților, evoluție demografică, evoluția profesiilor – perpetuare vs.pierderi, nivel de trai al minorităților, nivel de integrare etc), cât și inventarierea în arte și patrimoniu imaterial (muzică, dansuri, tradiții), cercetare în religie (spre exemplu, în cazul comunității evreiești – studierea imaginii acestei comunități în rândul majorității, care o identifică uneori, în mod eronat, doar cu o comunitate religioasă). Cercetarea va avea o componentă documentară (studierea unor arhive, a unor surse biografice, studii sociologice etc), cât și o componentă dinamică, de cercetare de teren. Cercetarea de teren se va realiza în sânul comunităților etnice minoritare din Craiova, Bechet, Calafat, Slatina, Filiași, Turnu Severin etc, după o atentă analiză de fezabilitate întreprinsă de echipa interdisciplinară.

Resurse umane alocate:

Documentarea se va realiza de către o echipă de experți cu studii și competențe complementare, și anume: un coordonator studii culturale (antropolog și decan al unei facultăți de profil), un sociolog cu peste douăzeci de ani de experiență, un expert în economie - doctor în management, 2 experți cercetare de teren (desemnați de solicitant), doi experți inventariere izvoare autohtone (desemnați de partenerul român), 3 experți în studii interetnice și religioase (2 desemnați de partenerul norvegian, unul desemnat de solicitant).

Rezultate așteptate:

- peste 300 de reprezentanți ai comunităților de minoritari etnici abordați, prin interviuri, focus grupuri etc;

- un studiu interdisciplinar despre culturile minorităților din Oltenia, însoțit de mini DVD – realizat în condiții grafice calitative și distribuit gratuit în 3000 de exemplare;

- o bază de date trecut-prezent, cu prezentarea comunităților minoritare din regiune, pusă la dispoziția cercetătorilor, cât și la dispoziția operatorilor din domeniul culturii (baza de date va avea un rol documentar, cât și unul informativ, prin oferirea inclusiv a datelor de contact ale tuturor asociațiilor care reunesc membri ai comunităților  etnice/ale liderilor acestor comunități vii – după obținerea acordului de publicare a acestor date);

Implicare: solicitant și parteneri (partenerii-prin desemnarea a câte doi experți, din domenii diferite)

 

5. Schimb de experiență și bune practici între organizațiile culturale partenere, L1-12

Această activitate se va desfășura atât în România, cât și în Norvegia. În Norvegia vom organiza o vizită de lucru (în al doilea trimestru de implementare) cu scopul de a împărătăși bunele practici în domeniul comunicării dintre populația majoritară și comunitățile minoritare. Managerul de proeict și membrii echipei de implementare care vor avea atribuții directe în realizarea cercetării documentare, vor lua parte la această vizită de studiu, cu scopul de a descoperi metode de valorizare a tradițiilor și valorilor minorităților etnice. Scopul acestei activități este de a surprinde într-o manieră realistă integrarea minorităților în cultura norvegiană, fără a neglija potențialele efecte negative ale asimilării (pierderea unor obiceiuri specifice, a unor tradiții sau a unor credințe). De asemenea, cei doi experți norvegieni se vor implica activ în organizarea a două workshop-uri deschise publicului, în Craiova. Cei doi experți vor lua parte la aceste dezbateri publice, aducând publicului român mărturii scrise sau prezentări interactive (traduse) despre experiența norvegiană privitoare la integrarea minorităților etnice: promovarea valorilor specifice, valorificarea unor meșteșuguri sau a artizanatului, integrarea populației rome prin acces la educație și servicii sociale, fără a ocoli obstacolele întâlnite sau punctele slabe ale strategiei naționale implementate. Vizita de studiu, cât și cele două workshop-uri (derulate în trimestrele doi și trei) vor duce la o mai bună cunoaștere și la o înțelegere extinsă asupra experiențelor interetnice, dar și la instalarea unui climat de toleranță, respect mutual, în spiritul unei conviețuri fructuoase, cu schimburi și influențe favorabile reciproce.

Rezultate așteptate:

- O vizită de lucru în Norvegia – ca premiză pentru demararea cercetării interdisciplinare, despre culturile minorităților etnice din Oltenia, pornind de la experiența partenerilor norvegieni;

- 2 workshop-uri organizate în Craiova cu minim 30 de participanți/sesiune, cu scopul stimulării dialogului intercultural;

Implicare: solicitant și parteneri.

 

6. Producția de bunuri și servicii referitoare la cultura minorităților, inclusiv a minorității rome din Oltenia , L1-12

6.1 Pregătirea colecției și a evenimentelor culturale L1-6

6.2 Desfășurarea propriu-zisă a colecției și a evenimentelor L4-12

Această activitate se va materializa în organizarea unei colecții la nivel local privind culturile minorităților. Această colecție va avea o locație permanentă de desfășurare, pe parcursul proiectului, găzduită de Universitatea din Craiova. Colecția va conține o expoziție reînnoită periodic, cât și o serie de evenimente punctuale destinate publicului larg, consumator de cultură. Evenimente vor consta în: seri interculturale cu dansuri, cântece tradiționale și lectură, seminarii vizând dezbateri despre influența lingvistică, expoziție de port tradițional, obiecte de artizanat, manifestări care să prezinte bucătăria tradițională; workshop-uri despre meșteșuguri artizanale; un eveniment integrat pe 18 decembrie 2014 (Ziua Minorităților Naționale), cu mediatizare intensă etc. Fiecare minoritate reprezentată în Oltenia va avea un spațiu egal destinat, în care să se poate manifesta și să poată interacționa cu publicul larg. Partea fixă a colecției va conține o componentă interactivă, materializată în proiecții de dansuri, audieri de cântece culese de la comunitățile minoritare, mărturii despre obiceiuri și credințe, interviuri cu reprezentanți ai comunităților și o componentă de inventar - obiecte de cult și de artă, cât și alte obiecte din inventarul cultural mobil de la toate comunitățile minoritare din Oltenia (manuscrise, scrisori, fotografii vechi, monede, mărturii documentare privind istoria minorităților, înțeleasă în sensul larg al termenului).

Rezultate așteptate:

- O colecție permanentă organizată și dotată în Craiova (inclusiv cu exponate și echipament specific)

- Peste 3000 de vizitatori ai colecției în timpul proiectului;

- Minim 8 evenimente cu public organizate în cadrul colecției;

Resurse umane alocate: 1 expert curator, cu peste 10 ani experiență în muzeistică, etnografie, organizare expoziții

Resurse alocate: estimăm că o parte din resursele necesare expoziției vor fi obținute prin donația unor obiecte cu valoarea artistică sau documentară, de înșiși membrii comunităților vizate. Unele obiecte (obiecte de cult, costume tradiționale, manuscrise, scrisori vechi, fotografii, monede) vor fi achiziționate, pentru a întregi necesarul optim, care să atragă un public numeros și divers ca preocupări și interese.

Implicare: solicitant și partenerul roman-P1-prin sugestii despre tehnicile de expunere.

 

7. Campanie de informare și comunicare în domeniul culturii

7.1 Crearea conceptului campaniei de comunicare și stabilirea strategiei L1-4

(mesaje de transmis, slogan, logo, canale de comunicare abordate)

7.2 Crearea unor instrumente publicitare și de comunicare, inclusiv comunicate de presă și spoturi radio și tv L 1-4.

7.3. Diseminarea materialelor și a spoturilor create L3-12.

7.4 Colectarea de feedback și raportarea rezultatelor L11-13

Crearea conceptului campaniei și a logo-ului, sloganului, cât și elementele de copywrite și realizarea grafică a materialelor vor fi subcontractate unei firme specializate în domeniul comunicării. Însă distribuirea materialelor, colectarea de feedback și celelalte aspecte care țin de execuția strategiei de comunicare, revin în sarcina expertului în comunicare, desemnat de solicitant. Având în vedere că această campanie va viza cu precădere tinerii, în realizarea campaniei vor fi cooptați studenți, în special de la facultățile de profil (litere, istorie, filosofie etc) pentru a realiza unele evenimente creative, cu public (street performance, focus grup etc). Aceștia vor lucra după “brief”-ul înaintat de subcontractorul specializat, pentru a transmite un mesaj unitar și pozitiv publicului larg.

Rezultate așteptate:

- O strategie de comunicare coerentă și un brief de campanie atractiv;

- Expunere în spatiul public: un spot radio si un spot tv, cu difuzare frecventă pe canalele media locale sau regionale;

- Minim 5 reprezentanți ai instituțiilor media locale și regionale, atrași într-un parteneriat care să vizeze realizarea obiectivelor campaniei și care să asigure sustenabilitatea inițiativei;

- Peste 50 de studenți voluntari atrași în campania de comunicare în domeniul intercultural.

- Minim 4 apariții media la emisiuni radio și tv, care să încurajeze consumul cultural, mai ales în rândul tinerilor

Implicare: solicitant și parteneri. P 1- prin diseminarea informațiilor, P 2 prin realizarea unor sugestii de abordare a tinerilor și de formulare a mesajelor de informare în domeniul culturii.